Splošni pogoji poslovanja

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Posrednik: Dom nepremičnine, Marjanca Stegnar s.p., Delavska ulica 9, 4281 Mojstrana;

Naročitelj: stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju;

Pogodba o posredovanju: pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena

 • veljavnost splošnih pogojev poslovanja

  • Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.

  • Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

 • storitve posredovanja nakupa oziroma prodaje nepremičnin

  • Na podlagi pogodbe o posredovanju nakupa oziroma prodaje nepremičnin se posrednik za provizijo iz točke 4.1. zavezuje opraviti naslednje storitve:

   • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);

   • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb (na primer hipoteke), pregled dokumentacije in opozarjanje naročitelja na morebitne pomanjkljivosti, seznanjanje naročitelja z morebitnimi tveganji zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, ...

   • seznanjanje naročitelja s razmerami na nepremičninskem trgu, z zakonodajo, davčnimi obveznostmi ter stroški ob sklenitvi pogodbe;

   • oglaševanje v elektronskih in drugih medijih, obseg in način izbere posrednik;

   • organizacija, vodenje in prisotnost pri ogledih;

   • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;

   • svetovanje naročitelju o poteku posla in hranjenje originalnih dokumentov do zaključka posla;

   • prijava odmere davka na promet nepremičnin ob sklenitvi pogodbe ( po pooblastilu naročitelja);

   • prisotnost pri primopredaji nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

   • priprava prodajne predpogodbe ali pogodbe o ari.

  • Na podlagi pogodbe o posredovanju nakupa oziroma prodaje nepremičnin, se posrednik za dodatno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:

   • Zagotovitev izdelave cenilnega elaborata;

   • Sestava prodajne pogodbe ali pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov;

   • Priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo;

   • Druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

 • storitve pri posredovanju najema oziroma oddaje nepremičnin

  • Na podlagi pogodbe o posredovanju najema oziroma oddaje nepremičnin se posrednik za provizijo iz točke 4.2. zavezuje opraviti naslednje storitve:

   • Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);

   • Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine;

   • Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;

  • Na podlagi pogodbe o posredovanju najema oziroma oddaje nepremičnin se posrednik za dodatno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:

   • Priprava pogodbe o najemu;

   • Sestava najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov;

   • Druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

 • provizija

  • V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% pogodbene vrednosti, najmanj 400,00 EUR, če je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR in če se s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo. - Kadar posrednik posreduje za obe stranki (kupca in prodajalca), ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice provizije.

  • V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dvomesečne najemnine, najmanj pa 208,00 EUR Kadar posrednik posreduje za obe stranki, ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice provizije.

  • V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 6 % od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin, najmanj pa 800,00 EUR. Vsaka stranka plača 3 % od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine oz. najmanj 400,00 EUR.

  • Posrednik pridobi pravico do provizije, naročitelj pa jo je dolžan plačati v celoti, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval ali predpogodba, če je bila sklenjena najprej predpogodba.

  • Posrednik ima pravico do plačila celotne provizije (prodaja - v višini 4%, oddaja – dvomesečna najemnina) tudi v primeru, če stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe ali predpogodbe.

  • Posrednik ima pravico do plačila 1/4 dogovorjene celotne provizije (prodaja - v višini 1%, oddaja -1/2 mesečne najemnine), v kolikor naročitelj sklene pogodbo s stranko, ki jo je našel sam.

 • strokovna usposobljenost

  • Posrednik je strokovno usposobljen za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja. V skladu z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) ima pridobljeno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja zap. št.: 0114301148, ki jo je izdalo pristojno ministrstvo ter je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov, s katerim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

 • zavarovanje odgovornosti

  • Posrednik ima zavarovano svojo odgovornost, v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), pri Zavarovalnici Triglav, območna enota Kranj.

 • ostale določbe

  • Za urejanje pravnega razmerja med posrednikom in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo velja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr).


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Dom nepremičnine | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout